ul. Gabriela Narutowicza 11 ,37-450 Stalowa Wola
15 842 11 31 / +48 785 421 131
sekretariat@psmstalowawola.pl

Wypożyczalnia instrumentów

 

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH I SPRZĘTU MUZYCZNEGO


§ 1.

 1. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Stalowej Woli umożliwia uczniom szkoły wypożyczenie instrumentów muzycznych w ramach posiadanych możliwości.
 2. Instrumenty muzyczne wypożyczane są uczniom i nauczycielom Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Stalowej Woli.
 3. W innych sytuacjach mogą być wypożyczone wyłącznie za zgodą Dyrektora Szkoły po uprzedniej prośbie do Dyrektora na piśmie.

§ 2.

 1. Wypożyczony instrument należy konserwować i chronić przed zniszczeniem.
 2. Zauważone uszkodzenie należy zgłaszać nauczycielowi prowadzącemu ucznia.
 3. Wszelkich napraw może dokonywać specjalista, którego wybiera Dysponent (PSM)

§ 3.

 1. Wypożyczenie następuje w obecności nauczyciela prowadzącego oraz rodzica lub prawnego opiekuna ucznia.
 2. Wymaganymi dokumentami umożliwiającymi wypożyczenie są: a. rewers (uzupełniony i podpisany w chwili wypożyczania) b. dowód osobisty rodzica lub opiekuna ucznia. c. zgoda Dyrektora Szkoły (w innych sytuacjach)
 3. Czas wypożyczenia może być określony lub nieokreślony.

§ 4.

Wyceny wypożyczanego instrumentu dokonuje nauczyciel prowadzący ucznia wspólnie z kierownikiem sekcji instrumentalnej uwzględniając cenę rynkową, stopień zużycia, jego ewentualne naprawy i korekty.


§ 5.

 1. Rodzice ucznia (prawni opiekunowie) podpisując rewers na instrument: a. biorą na siebie odpowiedzialność materialną za powierzone mienie szkolne. b. zobowiązują się pokryć w całości koszty naprawy szkód powstałych w okresie użytkowania. c. zobowiązują się odkupić w razie zgubienia lub kradzieży (wg cen rynkowych) w ciągu 14 dni.

§ 6.

 1. Instrument wypożyczony na czas określony, należy zwrócić bezwzględnie najpóźniej w dniu, który jest uwzględniony na rewersie.
 2. Instrument muzyczny należy zwrócić w takim samym stanie technicznym w jakim był wypożyczony z uwzględnieniem jego normalnego użytkowania.
 3. Uczeń kończący Szkołę zobowiązany jest zwrócić instrument po ostatnim egzaminie.
 4. W przypadku rezygnacji z nauki lub skreślenia z listy uczniów, instrument należy zwrócić w trybie natychmiastowym.