ul. Gabriela Narutowicza 11 ,37-450 Stalowa Wola
15 842 11 31 / +48 785 421 131
sekretariat@psmstalowawola.pl

Rekrutacja PSM I stopnia


Lista osób przyjętych do PSM I stopnia na rok szkolny 2021/2022


Wyniki badania przydatności kandydatów do PSM I stopnia – lista osób zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych:


24 maja 2021 r. – Badanie przydatności do PSM I stopnia cykl 6 – letni
25 maja 2021 r. – Badanie przydatności do PSM I stopnia cykl 4 – letni


PSM I STOPNIA

Do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 7 lat albo 6 lat w przypadku o którym mowa w art. 36 ust. 1 i 2  ustawy oraz nie więcej niż 10 lat Instrumenty: fortepian, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, akordeon, flet, trąbka, puzon, waltornia, saksofon, klarnet, perkusja.
(Art. 36.
Na wniosek rodziców naukę w szkole muzycznej I stopnia może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat. Dyrektor szkoły muzycznej I stopnia przyjmuje dziecko, o którym mowa w ust. 1, jeżeli dziecko:
1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo
2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.)


Do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.
Instrumenty: fortepian, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, akordeon, flet, klarnet, trąbka, puzon, waltornia, saksofon, perkusja.

Dla kandydatów PSM I st. przeprowadza się badanie przydatności, które polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji fizycznych do nauki gry na określonym instrumencie. Kandydat zobowiązany jest do przygotowania dowolnej piosenki.
Do wniosku należy dołączyć:
• zaświadczenie lekarskie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki gry na wybranym instrumencie, lub zaświadczenie od lekarza pulmonologa na instrument dęty.
• ankietę i kwestionariusz dotyczący danych osobowych, oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
Do wniosku można dołączyć dokumenty stwierdzające:
– wielodzietność rodziny kandydata – niepełnosprawność kandydata – niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – objęcie kandydata pieczą zastępczą.


DOKUMENTY DO POBRANIA

Termin i godzinę przesłuchania ustala pracownik sekretariatu, po złożeniu przez Rodzica lub Opiekuna prawnego wniosku wraz z odpowiednimi załącznikami.