ul. Gabriela Narutowicza 11 ,37-450 Stalowa Wola
15 842 11 31 / +48 785 421 131
sekretariat@psmstalowawola.pl

Rekrutacja PSM I i II stopnia


Termin składania dokumentów do PSM I i II stopnia od 1 marca do 30 kwietnia 2021


Termin i godzinę przesłuchania ustala pracownik sekretariatu, po złożeniu przez Rodzica lub Opiekuna prawnego wniosku wraz z odpowiednimi załącznikami.


PSM I STOPNIA

Do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 7 lat albo 6 lat w przypadku o którym mowa w art. 36 ust. 1 i 2  ustawy oraz nie więcej niż 10 lat Instrumenty: fortepian, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, akordeon, flet, trąbka, puzon, waltornia, saksofon, klarnet, perkusja.
(Art. 36.
Na wniosek rodziców naukę w szkole muzycznej I stopnia może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat. Dyrektor szkoły muzycznej I stopnia przyjmuje dziecko, o którym mowa w ust. 1, jeżeli dziecko:
1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo
2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.)


Do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.
Instrumenty: fortepian, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, akordeon, flet, klarnet, trąbka, puzon, waltornia, saksofon, perkusja.

Dla kandydatów PSM I st. przeprowadza się badanie przydatności, które polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji fizycznych do nauki gry na określonym instrumencie. Kandydat zobowiązany jest do przygotowania dowolnej piosenki.
Do wniosku należy dołączyć:
• zaświadczenie lekarskie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki gry na wybranym instrumencie, lub zaświadczenie od lekarza pulmonologa na instrument dęty.
• ankietę i kwestionariusz dotyczący danych osobowych, oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
Do wniosku można dołączyć dokumenty stwierdzające:
– wielodzietność rodziny kandydata – niepełnosprawność kandydata – niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – objęcie kandydata pieczą zastępczą.


Przesłuchania kandydatów do PSM I stopnia:
cykl 6 letni – maj 2021
cykl 4 letni – maj 2021


DOKUMENTY DO POBRANIA

PSM II STOPNIA

Do klasy pierwszej szkoły muzycznej II stopnia wydział instrumentalny może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 10 lat oraz nie więcej niż 23 lata.
Instrumenty: fortepian, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, akordeon, flet, klarnet, trąbka, puzon, waltornia, saksofon, perkusja.
Zakres umiejętności na poziomie klasy VI PSM I stopnia cykl 6 – letni (lub klasa IV PSM I st. cykl 4 – letni)
Do wniosku należy dołączyć:
• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki gry na wybranym instrumencie, kandydat na instrument dęty zaświadczenie od lekarza pulmonologa
• ankietę i kwestionariusz dotyczący danych osobowych, oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

Egzaminy do PSM II stopnia odbędą się : 
Wydział Wokalny (egzamin praktyczny) –  maj 2021
Wydział Instrumentalny (egzamin praktyczny) – maj 2021


PSM II STOPNIA – WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY

EGZAMIN PRAKTYCZNY
godz. 9:00-10:00 – Sekcja
godz. 10:00-11:00 – Sekcja
godz. 11:00- 12:00 – Sekcja
godz. 12:00-13:00 – Sekcja

EGZAMIN TEORETYCZNY
Kandydaci do PSM II stopnia zdają egzamin:
1) praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych
2) teoretyczny z kształcenia słuchu i audycji muzycznych

PSM II STOPNIA – WYDZIAŁ WOKALNY

Do klasy pierwszej szkoły muzycznej II stopnia na wydział wokalny mogą ubiegać się kandydaci :
• dziewczęta, które w danym roku szkolnym kończą co najmniej 15 lat oraz nie więcej niż 20 lat
• chłopcy po zakończonej mutacji, którzy w danym roku szkolnym nie przekroczyli 21 lat.

Egzamin obejmuje:
• badanie predyspozycji słuchowych, rytmicznych i pamięci muzycznej.
• badanie warunków głosowych (skala i jakość głosu )
• prezentację przygotowanego utworu wokalnego (piosenka, pieśń, aria)
• rozmowę kwalifikacyjną
Do wniosku należy dołączyć
• zaświadczenie od lekarza foniatry
• ankietę i kwestionariusz dotyczący danych osobowych, oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,


DOKUMENTY DO POBRANIA