ul. Gabriela Narutowicza 11 ,37-450 Stalowa Wola
15 842 11 31 / +48 785 421 131
sekretariat@psmstalowawola.pl

RODO

Obowiązek informacyjny:


W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy:

Administratorem danych osobowych jest:


Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. I.J. Paderewskiego w Stalowej Woli
ul. Narutowicza 11,
37-450 Stalowa Wola

Inspektorem Danych osobowych jest:


Mateusz Siembab
tel. 733 337 421,
email: rodo@psmstalowawola.pl


Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w następujących celach:
* wykonywania działalności w zakresie edukacji oraz innej działalności statutowej,
* realizacji działań promocyjnych Administratora,
* zatrudnienia – świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych,
* wystawienia faktur, rachunków i prowadzenia sprawozdawczości finansowej,
* prowadzenia ewidencji wynikających z przepisów prawa.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:


* Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ;
* Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela;
* oraz aktów wykonawczych.


Dane osobowe są przechowywane przez okres wynikający z odrębnych przepisów:
* Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67).

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji celów statutowych Administratora. W przypadku niepodania tych danych, ich wypełnienie jest niemożliwe.

Przysługuje Panu/Pani prawo do sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz zażądania ich kopii, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w przypadku gdy Pan/Pani uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy).

Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.

Obowiązek informacyjny – nauka zdalna

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy :

Administratorem danych osobowych jest:

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia

im. I.J. Paderewskiego w Stalowej Woli

ul. Narutowicza  11,

37-450 Stalowa Wola

Inspektorem Ochrony  Danych jest:

Mateusz Siembab
tel. 733 337 421,

email: rodo@psmstalowawola.pl

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celach realizacji podstawy programowej w formie nauki zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Podstawa prawna przetwarzania danych: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493).

Dane osobowe w postaci: imię, nazwisko, email będą przechowywane przez czas trwania Rozporządzenia.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji celów statutowych Administratora. W przypadku niepodania tych danych, ich wypełnienie jest niemożliwe.

Przysługuje Panu/Pani prawo do sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz zażądania ich kopii, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w przypadku gdy Pan/Pani uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy).

Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych. Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.

Klauzula obowiązku informacyjnego – monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  informuję, iż:

Administratorem Danych Osobowych jest:

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia

im. Ignacego Jana Paderewskiego w Stalowej Woli

ul. Narutowicza 11 37-450 Stalowa Wola

(15) 842 11 31 / +48 785 421 131

Inspektorem Ochrony Danych jest:

Mateusz Siembab,
tel. 733 337 421,

email: rodo@psmstalowawola.pl

Monitoring wizyjny umieszczony jest w sposób stały (nieruchomy) na zewnątrz i wewnątrz budynku Placówki.

Monitoringiem wizyjnym objęte są obszary Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Stalowej Woli  zlokalizowane przy ul. Narutowicza 11 37-450 Stalowa Wola.

Przez obszar objęty monitoringiem wizyjnym rozumie się:

  • budynek Placówki (wejście/wyjście, korytarze, klatki schodowe),
  • obszar wokół Placówki (chodniki, parkingi, drogi dojazdowe).

Podstawa prawna zastosowania monitoringu:

  • art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (j.t. Dz.U. 2018 poz. 996 z późn. zm.),
  • art. 6, ust.1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego zapisywane są na rejestratorze danych i są dostępne przez 14 dni. Po tym terminie dane zostają usunięte przez automatyczny nadpis.

Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).

Placówka zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez monitoring wizyjny, które zagrażają bezpieczeństwu, życiu
i zdrowiu osób, niszczeniu i kradzieży mienia dla celów dowodowych:

  • na wniosek organów prowadzących postępowania

Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa się na pisemny wniosek złożony do Dyrektora Placówki.

Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie
w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów.

Pani/Pana dane osobowe znajdują się w zbiorze danych Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Stalowej Woli i przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.

Ma Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy  uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego RODO).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w sposób zapewniający poufność, integralność oraz dostępność zgodnie z obowiązującym ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U.
z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.).