ul. Gabriela Narutowicza 11 ,37-450 Stalowa Wola
15 842 11 31 / +48 785 421 131
sekretariat@psmstalowawola.pl

Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu strona Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia imienia Ignacego Jana Paderewskiego

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.psmstalowawola.pl

Data publikacji strony internetowej: 02.01.2015 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 05.08.2020 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 07.09.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Grzegorz Karasiński, adres poczty elektronicznej: karas@psmstalowawola.pl .Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.


Dostępność architektoniczna

Siedziba główna: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego,
ul. Narutowicza 11, 37-450 Stalowa Wola

Do budynku prowadzą 2 wejścia, jedno od ulicy Narutowicza (wejście A), drugie od parkingu za budynkiem
(wejście B). Dojście do drugiego wejścia możliwe jest również od ulicy Skoczyńskiego.
Do wejścia A prowadzą schody. Przy schodach do wejścia A znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich.

Szkoła posiada toaletę częściowo przystosowaną dla osób niepełnosprawnych w szczególności poruszających się na wózkach. Toalety są ogólnodostępne i znajdują się na każdym piętrze.

Z tyłu budynku wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Jeśli zachodzi konieczność portier otwiera bramę na parking od ulicy Skoczyńskiego.

Do budynku szkoły (hol główny oraz sala koncertowa) można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.