ul. Gabriela Narutowicza 11 ,37-450 Stalowa Wola
15 842 11 31 / +48 785 421 131
sekretariat@psmstalowawola.pl

Rekrutacja PSM II stopnia


Podania przyjmujemy do 31 marca 2022r. w formie elektronicznej na adres: sekretariat@psmstalowawola.pl (skan dokumentów) lub osobiście w sekretariacie szkoły.

Egzaminy Wstępne do II stopnia odbędą się w dniach:

  • 6 kwietnia 2022r. – egzamin praktyczny
  • 6 kwietnia 2022 r. godz. 14:30 – egzamin z przedmiotów ogólnomuzycznych

Szczegółowe godziny egzaminów wstępnych zostaną podane telefonicznie


Do klasy pierwszej szkoły muzycznej II stopnia wydział instrumentalny może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 10 lat oraz nie więcej niż 23 lata.
Instrumenty: fortepian, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, akordeon, flet, klarnet, trąbka, puzon, waltornia, saksofon, perkusja.
Zakres umiejętności na poziomie klasy VI PSM I stopnia cykl 6 – letni (lub klasa IV PSM I st. cykl 4 – letni)

Do wniosku należy dołączyć:
• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki gry na wybranym instrumencie, kandydat na instrument dęty zaświadczenie od lekarza pulmonologa
• kwestionariusz dotyczący danych osobowych, oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

PSM II STOPNIA – WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY

• EGZAMIN TEORETYCZNY i PRAKTYCZNY
1) praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych
2) egzamin z kształcenia słuchu i ogólnej wiedzy muzycznej


PSM II STOPNIA – WYDZIAŁ WOKALNY

Do klasy pierwszej szkoły muzycznej II stopnia na wydział wokalny o czteroletnim cyklu kształcenia, może ubiegać się kandydat: który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 10 lat oraz nie więcej niż 23 lata.

Egzamin obejmuje:
• badanie predyspozycji słuchowych, rytmicznych i pamięci muzycznej.
• badanie warunków głosowych (skala i jakość głosu )
• prezentację przygotowanego utworu wokalnego (piosenka, pieśń, aria)
• rozmowę kwalifikacyjną

Do wniosku należy dołączyć
• zaświadczenie od lekarza foniatry
• kwestionariusz osobowy dotyczący danych osobowych, oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 w przypadku: Szkoły Muzycznej II st. nie przeprowadza się egzaminu z kształcenia słuchu i ogólnej wiedzy muzycznej

DOKUMENTY DO POBRANIA