ul. Gabriela Narutowicza 11 ,37-450 Stalowa Wola
15 842 11 31 / +48 785 421 131
sekretariat@psmstalowawola.pl

Aktualności

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Stalowej Woli


Ferie 4-17 stycznia 2021


Szanowni Państwo!!!
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dzienniku Ustaw z 2020 r. pod poz. 2087).
W sposób generalny rozporządzenie przedłuża okres czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i innych jednostek systemu oświaty do dnia 3 stycznia 2021r.

Maciej Witek
Dyrektor Szkoły


Szanowni Państwo!!!
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1960) w szkole obowiązywać będzie kształcenie na odległość do dnia 29 listopada 2020r.

Maciej Witek
Dyrektor Szkoły


Szanowni Państwo!!!
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020r.  od dnia 26 października 2020r. do 8 listopada 2020r. w szkole obowiązywać będzie kształcenie na odległość. 

Maciej Witek
Dyrektor Szkoły
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z COVID-19 OBOWIĄZUJĄCE OD 1 WRZEŚNIA 2020 r.
W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I i II STOPNIA W STALOWEJ WOLI

W szkole stosuje się wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej.

Szanowni Państwo

 • Do Państwowej Szkoły Muzycznej PSM I i II stopnia w Stalowej Woli, może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 • Każdy wchodzący na teren szkoły będzie poddany mierzeniu temperatury – termometrem bezdotykowym. Temperatura ciała ponad 37 stopni C, jest wskazaniem do nie wpuszczenia tej osoby na teren szkoły.
 • Przy wejściu do budynku szkoły są zamieszczone informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcje użycia środka dezynfekującego. Pracownicy szkoły i uczniowie wchodzący do szkoły zobowiązani są do dezynfekowania dłoni oraz zakrywania ust i nosa (maseczka, przyłbica lub inna forma zakrycia ust i nosa).
 • W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 • Opiekunowie odprowadzający dzieci do PSM I i II stopnia mogą wchodzić TYLKO DO PRZEDSIONKA SZKOŁY, zachowując zasady:

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi minimum 2 m,
c) dystansu od pracowników szkoły minimum 2 m,

 • Możliwe jest korzystanie z szatni. Uczeń wchodzący do szkoły zobowiązany jest do zmiany obuwia i pozostawienia go w szatni we własnym worku na buty.
 • Rekomendujemy taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły. W miarę możliwości prosimy o przybywanie na zajęcia 5 minut przed lekcją i odbiór ucznia natychmiast po jej zakończeniu.
 • Rekomendujemy sposoby szybkiej i skutecznej komunikacji z nauczycielami i pracownikami szkoły, za pomocą poczty e-mail i telefonów. Adresy mailowe do wszystkich pracowników szkoły znajdują się na stronie internetowej szkoły lub na platformie Google.
 • Aktualne informacje dotyczące zajęć będą umieszczane w dzienniku elektronicznym Fryderyk na stronie szkoły, jak również na szkolnym Facebook ’u.
 • Uczeń jest zobowiązany do posiadania własnych przyborów, podręczników i nut, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym, wskazanym przez nauczyciela miejscu lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 • Aby skorzystać z biblioteki szkolnej należy skontaktować się mailowo z Panią Bożeną Toman i ustalić szczegóły uwzględniając okres 2 dni kwarantanny dla nut i innych materiałów przechowywanych w bibliotece.
 • Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej są zobowiązani ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami. W sekretariacie oprócz pracowników administracji może przebywać tylko jedna osoba.
 • Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 • Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając minimum 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 • W szkole wyznaczone i przygotowane zostało pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych.


Szanowni Państwo

W związku z obecną sytuacją panującą w kraju oraz ze względów bezpieczeństwa Dyrekcja Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Stalowej Woli zaprasza na Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/2021 wyłącznie Uczniów rozpoczynających naukę w naszej Szkole.

 • Uczniowie rozpoczynający naukę w cyklu sześcioletnim (c.6) PSM I stopnia – 1 września 2020r. godz. 17:00
 • Uczniowie rozpoczynający naukę w cyklu czteroletnim (c.4) PSM I stopnia – 1 września 2020r. godz. 17.30
 • Uczniowie rozpoczynający naukę w szkole średniej PSM II stopnia – 1 września 2020r. godz. 18:00

Pozostali Uczniowie będą mieli ustalone zajęcia z instrumentu drogą telefoniczną (kontakt Nauczyciela z Rodzicem Ucznia)

Maciej Witek
Dyrektor Szkoły


Drodzy Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele
Zapraszam do zapoznania się z nowym rozkładem zajęć teoretycznych i zespołowych, który będzie obowiązywał w roku szkolnym 2020/2021.

Maciej Witek
Dyrektor Szkoły


STYPENDIUM MINISTRA KULTURY

Jest nam ogromnie miło poinformować Państwa, że uczeń Naszej Szkoły Cezary Sagan (tegoroczny dyplomant PSM II stopnia) uzyskał Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia artystyczne w roku szkolnym 2019/2020LISTA OSÓB PRZYJĘTYCH DO PSM I stopnia


WYNIKI EGZAMINÓW WSTĘPNYCH DO PSM II st.


WYNIKI BADANIA PRZYDATNOŚCI KANDYDATÓW DO PSM I st.

Lista osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych