ul. Gabriela Narutowicza 11 ,37-450 Stalowa Wola
15 842 11 31 / +48 785 421 131
sekretariat@psmstalowawola.pl

AktualnościPROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z COVID-19 OBOWIĄZUJĄCE OD 1 WRZEŚNIA 2021 r.
W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I i II STOPNIA W STALOWEJ WOLI

W szkole stosuje się wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej.

 • Do Państwowej Szkoły Muzycznej PSM I i II stopnia w Stalowej Woli, może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 • Każdy wchodzący na teren szkoły będzie poddany mierzeniu temperatury – termometrem bezdotykowym. Temperatura ciała ponad 38 stopni C, jest wskazaniem do nie wpuszczenia tej osoby na teren szkoły.
 • Przy wejściu do budynku szkoły są zamieszczone informacje o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcje użycia środka dezynfekującego. Pracownicy szkoły i uczniowie wchodzący do szkoły zobowiązani są do dezynfekowania dłoni oraz zakrywania ust i nosa (maseczka).
 • W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Opiekunowie odprowadzający dzieci do PSM I i II stopnia mogą wchodzić TYLKO DO PRZEDSIONKA SZKOŁY, zachowując zasady:

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi minimum 1,5 m,

c) dystansu od pracowników szkoły minimum 1,5 m,

 • Możliwe jest korzystanie z szatni. Uczeń wchodzący do szkoły zobowiązany jest do zmiany obuwia i pozostawienia go w szatni we własnym worku na buty.
 • Rekomendujemy taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły. W miarę możliwości prosimy o przybywanie na zajęcia 5 minut przed lekcją i odbiór ucznia natychmiast po jej zakończeniu.
 • Rekomendujemy sposoby szybkiej i skutecznej komunikacji z nauczycielami i pracownikami szkoły, za pomocą poczty e-mail i telefonów. Adresy mailowe do wszystkich pracowników szkoły znajdują się na stronie internetowej szkoły lub na szkolnej platformie Google G-Suite (każdy uczeń ma założoną skrzynkę mailową).
 • Aktualne informacje dotyczące zajęć będą umieszczane w dzienniku elektronicznym Fryderyk, na stronie internetowej szkoły, jak również na szkolnym Facebook ’u.
 • Uczeń jest zobowiązany do posiadania własnych przyborów, podręczników i nut, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym, wskazanym przez nauczyciela miejscu lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 • Aby skorzystać z biblioteki szkolnej należy skontaktować się mailowo z Panią Bożeną Toman bozena.toman@psmstalowawola.pl i ustalić szczegóły uwzględniając okres 2 dni kwarantanny dla nut i innych materiałów przechowywanych w bibliotece.
 • Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej są zobowiązani ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami. W sekretariacie oprócz pracowników administracji może przebywać tylko jedna osoba (uczeń lub nauczyciel).
 • Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 • Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając minimum 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

W szkole wyznaczone i przygotowane zostało pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych.


1 września 2021r. Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Szanowni Państwo, drodzy uczniowie ze względów bezpieczeństwa w obecnie panującej sytuacji pandemicznej, rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w następujących godzinach dla poszczególnych klas:

godz. 16:00 uczniowie PSM II stopnia klasy I – VI ( szkoła średnia)

godz. 16:30 uczniowie klas pierwszych PSM I stopnia : klasy I cyklu 6-letniego i cyklu 4-letniego

godz. 17:30 uczniowie PSM I stopnia klasy II – IV cyklu 4-letniego

godz. 18:00 uczniowie PSM I stopnia klasy II – VI cyklu 6-letniego